Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Eleccions a la Junta Directiva de la FCPP

Ets a:  IniciNotíciesAltres NotíciesNotícia id 41492
17.09.2021

Altres NotíciesEleccions a la Junta Directiva de la FCPP

L’Assemblea General de la FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH & PUTT celebrada el 14 DE SETEMBRE DE 2021, a les 16:00 hores, va convocar  les eleccions a la nova Junta directiva per caducitat de la Junta actual.

 

Es va procedir a l’elecció de la Junta Electoral, i van resultar nomenats els assistents:

- Xavier Sunyer

- Santiago Sans

- Xavier Martín

 

Suplents per ordre:

- Julio Carrera

- Jordi Molins

- Alan Torner

 

 

Es va aprovar el següent calendari electoral:

Termini de constitució de la Junta Electoral                       19/09/2021

Termini de proclamació del cens electoral                         26/09/2021

Termini per a la presentació de candidatures                    13/10/2021

Termini per a la proclamació de candidatures                   17/10/2021

Data d’elecció                                                                     27/10/2021

 

L’Assemblea va aprovar el Reglament Electoral que és el següent:

 

Reglament electoral per a l’elecció de la Junta Directiva 2021

 

Convocatòria d’eleccions

La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general. L’ordre del dia ha de recollir les propostes de procediment que cal seguir per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents. El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’assemblea general.
Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de celebració, han de transcórrer con a mínim 30 dies naturals, i un  màxim de 45.

 

Candidats

Per ser candidat a la presidència o a membre de la junta directiva cal complir les condicions següents:
a) Ser major d’edat.
b) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No trobar-se sotmès a cap sanció ferma inhabilitadora, dictada per un òrgan competent.

 

Junta electoral
Els components de la junta electoral han de prendre possessió dels seus càrrecs i constituir-la formalment en el termini fixat per l’assemblea. A l’acte de constitució han d’elegir el president o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la junta electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la FCPP, el/la qual ha d’estendre acta de totes les reunions i acord que prengui la junta electoral, amb el vistiplau de la presidència.
La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i funcions fins a l’acabament del procés electoral.
El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de familiar a candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha de ser substituït per un dels suplents elegits.
Si els elegits com a titulars o suplents per a compondre la junta electoral es neguen a prendre possessió del seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.

 

Funcions de la junta electoral
La junta electoral té les següents funcions:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea respecte al cens o llistes electorals,  aprovar i proclamar el cens electoral.
b) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació.
c) Decidir d’ofici o a instància de part interessada sobre qualsevol incident que es produeixi en el decurs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar als principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot que han de ser presents en tot el procés electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment s’estableixen.
e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin en qualsevol fase del procés electoral.

 

Reclamacions i recursos
Totes les reclamacions davant la junta electoral han de presentar-se en un termini màxim de 3 dies després que s’hagi adoptat l’acord  objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies posteriors.
Contra els acords de la junta electoral es pot interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies hàbils, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.


Candidatures
Les eleccions a la FCPP es duen a terme pel sistema de llistes tancades. Les  propostes de candidatures es presentaran per escrit a la secretaria de la FCPP, dins el termini establert, fent-se constar el nom i cognoms dels membres de la candidatura aspirant, encapçalada pel/per el/la candidat/a a la presidència.
Per a ser vàlides les candidatures han d’incloure un nombre de candidats igual als càrrecs a cobrir i han de tenir el suport d’un nombre d’assembleistes que representin un mínim del 10% total dels vots de l’assemblea.
Els membres de l'assemblea poden donar suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Si l’aval és d’una entitat esportiva, club o associació, el document portarà la capçalera de l’entitat o segell, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona firmant, així com fotocòpia del seu DNI, amb l’expressió de la condició en que actua.

La junta directiva ha d'estar formada per vuit persones. Integren la junta directiva de la FCPP:
a) El/la president/a.
b) Un/a vicepresident/a.
c) El/la secretari/ària.
d) El/la tresorer/a.
e) Quatre vocals.

 

Aspirants
Si un membre de la junta directiva o, si s’escau, de la comissió gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec  abans que s’inicïi el termini de presentació de candidatures.
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions, la junta electoral  amb els membres suplents i, si s’escau, els membres directius que no hagin cessat, constituiran una comissió gestora amb l'únic objectiu d’administrar la federació durant el període electoral.

 

Mandat i acte de les votacions
El mandat de la junta directiva té una durada de quatre anys, essent tots els càrrecs reelegibles sense cap tipus de limitació i la seva renovació serà total.
L’acte de les votacions serà controlat per la junta electoral i, si s’escau, també pels interventors designats pels candidats, que aixecarà acta una vegada acabada la votació i el recompte.
L’acte de les votacions s’ha de fer en el marc d’una assemblea general convocada amb aquest objecte.
No seran admesos els vots per correu ni per delegació. Pel que fa a la representació de les entitats incloses en el cens electoral es tindrà en compte la regulació legal prevista a l’article 13, apartat b) d’aquests estatuts. En cap cas s'admet que una persona exerceixi la representació de més d'una entitat membre a l'assemblea general.


Candidatura guanyadora
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora de l’elecció. Si es produís un empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots, caldrà realitzar una nova votació entre les empatades el setè dia següent, al mateix lloc, hora i condicions.


Proclamació
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta electoral s’ha de comunicar mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures presentades i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.
Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora podran interposar-se els recursos previstos a l’article 38 dels presents estatuts.


Cap o única candidatura
Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura no es realitzarà l’acte de votació i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura com a membres de la junta directiva i donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el Secretari faci la proclamació del nou/va president/a i de la junta directiva.
Si no es presenta cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la junta electoral,  amb els membres suplents i, si s’escau, els membres de la junta directiva sortint que no hagin cessat, constituiran una comissió gestora amb l’únic objecte d’administrar la FCPP i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.

 

Dret de vot
Tots els membres afiliats i els representants dels corresponents estaments que composen  l’assemblea tenen vot. Per a poder exercitar el dret de vot, els membres de l’assemblea general a més d'haver  d'acreditar degudament la seva representació,  han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada estant o en la immediatament anterior al moment de la convocatòria de l’assemblea.
El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.

 

Els electors

Els clubs esportius, les associacions i agrupacions esportives i les seccions esportives d’altres entitats sense ànim de lucre que tinguin la condició de membres afiliats amb una antiguitat d’afiliació mínima d'un any natural a la FCPP.

La representació de les entitats  esportives recau en el/la president/a o, en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat. La representació de les entitat privades no esportives recau en el seu representant legal, sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.


En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.
Un representant de l’estament d'esportistes.
Un representant de l’estament d'àrbitres.
Un representant de l’estament de tècnics.

Text afegit que no consta als estatuts

 

Període de presentació de candidatures

Les candidatures es podran presentar fins a dues setmanes abans del primer dia d’elecció.

 

Publicitat electoral

Els candidats podran fer arribar les seves propostes als electors.

 

Proclamació de candidatures

La Junta Electoral proclamarà les candidatures que acompleixin els requisits que marca aquesta normativa i els anunciarà a tots els clubs per correu electrònic i es publicarà a la web www.pitch.cati al taulell oficial d’anuncis de la FCPP

La proclamació de candidats es farà amb un mínim de 10 dies abans del primer dia de votacions. 

 

Els llocs on poder votar

 El vot haurà de ser presencial, queda exclòs el vot per correu. En el moment de la proclamació de les candidatures s’anunciarà els llocs de votació i l’horari.

Cada mesa electoral estarà presidida pel president de la mesa nomenat per la Junta Electoral.  Abans de l’inici de votacions el president precintarà l’urna.

Els interventors o apoderats podran signar en el precinte abans de l’inici de les votacions.

 

Interventors i apoderats

Cada candidatura podrà nomenar interventors o apoderats que notificarà a la Junta Electoral fins a 48 hores abans de l’inici de les votacions. En cada moment només podrà haver-hi un apoderat o interventor per cada candidatura i mesa.

La funció dels interventors o apoderats és vetllar pel bon funcionament del procés electoral. Cada candidat serà responsable de les actuacions dels seus interventors i apoderats. Els interventors o apoderats s’hauran d’identificar al president de la mesa electoral amb la presentació del DNI o un altre document oficial amb fotografia.

 

Forma de votació

Cada elector emetrà el seu vot per mitjà de la papereta oficial.

 

Escrutini

Una vegada finalitzat l’horari del darrer dia de votacions i hagin votat totes les persones que ho volien fer i eren presents a qualsevol de les meses de votacions es passarà a fer l’escrutini, desprecintant el president de la mesa l’urna en presència dels interventors o apoderats presents en aquell moment.

 

En l’escrutini cada seu s’aixecarà acta dels resultats on hi constaran:

 

Nombre d’electors

Nombre de vots vàlids

Nombre de vots nuls

Nombre de vots a cada candidat

Nombre de vots en blanc.

  

Empat entre dos o més candidats

En cas de que dos o més candidats empatessin amb el mateix nombre de vots es faria una segona volta electoral on únicament podrien participar els candidats empatats. La segona volta es faria en un termini màxim de tres setmanes des de la proclamació de resultats. S’anunciarà a tots els clubs i es publicarà a la web www.pitch.cat i al taulell oficial d’anuncis de la FCPP la data i llocs de votació.

Es farien les voltes necessàries per a dirimir el desempat o desempats.

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC