Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Reglament d'Àrbitres de Pitch and Putt

Ets a:  IniciNotíciesReglaments FCPPNotícia id 6866
05.08.2007

Reglaments FCPPReglament d'Àrbitres de Pitch and Putt

Reglament d'Àrbitres de Pitch and Putt
REGLAMENT ARBITRES DE PICTH & PUTT ACPP/ UCPP

REGLAMENT D’ÀRBITRES DE PITCH & PUTT FCPP

 

 

1 – GENERAL

 

1.1 DEFINICIÓ

Àrbitre de Pitch & Putt és una persona qualificada  per  la FCPP per acompanyar als jugadors i poder decidir sobre qüestions de fet i d’aplicació de les regles i fer-les complir en les proves en què actuï.

 

1.2 CATEGORIA DELS ÀRBITRES

Només existeix una categoria d’àrbitres per actuar en les competicions organitzades per la FCPP.

 

2       – TÍTOL D’ÀRBITRE

 

2.1 CONDICIONS PER SER CANDIDAT

a)     Tenir més de 25 anys

b)     Estar en possessió de la llicència d’associat, amb una antiguitat mínima i continuada de 3 anys i handicap de joc igual o inferior a 7.

c)     No tenir en curs cap expedient disciplinari de la Comissió Esportiva.

d)     Haver obtingut el vistiplau del Comitè d’àrbitres, de la Comissió Esportiva i de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Pitch and Putt.

 

2.2 PROVES D´ ACCÉS

Els àrbitres de Pitch & Puttseran nomenats per la FCPP, un cop superades les proves que el Comitè d’Àrbitres, la Comissió Esportiva i la Junta Directiva considerin oportunes.

Les persones que poden obtenir els títols d’àrbitres seran proposades pel Comitè d’Àrbitres a la Comissió Esportiva, un cop superades les proves corresponents i la Comissió Esportiva ho proposarà a la Junta Directiva per a que aquesta prengui la decisió final.

Per obtenir el títol, serà necessària l’actuació prèvia de l’aspirant com a ajudant en pràctiques d’un àrbitre en un mínim de 3 proves, en les quals serà necessari obtenir un informe favorable per part de l’àrbitre tutor.

Les proves en què l’aspirant actuarà com a ajudant en pràctiques seran designades pel Comitè d’Àrbitres.

Una vegada superats tots aquests requisits, la Comissió Esportiva validarà i traslladarà a la Junta Directiva el nom de les persones aptes per exercir d’àrbitres de Pitch & Putt.

La Junta Directiva serà l’encarregada de donar els títols d’àrbitres de Pitch & Putt.

La freqüència de les proves dependrà de la necessitat d’àrbitres de la FCPP.

 

2.3 INCAPACITAT PER EXERCIR D’ÀRBITRE

La capacitat per exercir d’àrbitre de Pitch & Putt quedarà en suspens:

a)     A petició del propi àrbitre, informant per escrit al Comitè d’Àrbitres.

b)     Per deixar de tenir la llicència de la FCPP (temporal o definitiva).

c)     Per no arbitrar cap prova en un període d’un any, excepte per causes justificades al Comitè d’Àrbitres.

d)     Per una reiteració d’errades greus, degudament verificades i constatades.

e)     Per una resolució adoptada en un expedient disciplinari. La competència sobre qüestions de disciplina arbitral és el Comitè d’Àrbitres, però ha de ser aprovada per la Comissió  Esportiva.

 

2.4 READMISSIÓ PER EXERCIR D’ÀRBITRE

La capacitat de readmissió per exercir d’àrbitre dependrà de la causa de la incapacitat:

Per causes dels apartats a), b) i c) del punt 2.3: escrit al Comitè d’Àrbitres abans de 2 anys des de la data de incapacitat i superar una prova de competències que realitzarà el Comitè d’Àrbitres.

Per la causa d) del punt 2.3: superar de nou les proves d’accés.

Per la causa e) del punt 2.3: segons indiqui la resolució de l’expedient disciplinari.

 

2.5 INHABILITACIÓ PERMANENT DE LA CONDICIÓ D’ÀRBITRE

a)     Quan alguna de les condicions exposades en el punt 2.3 superi un període consecutiu superior a 2 anys.

b)     Per decisió de la Junta Directiva de la FCPP a petició de la Comissió Esportiva, en casos justificats i previ informe del Comitè d’Àrbitres, segons el règim intern d’aquest.

 

2.6 CONDICIONS ECONÒMIQUES

L’exercici de l’activitat d’àrbitre de Pitch & Putt és gratuït, però rebrà unes compensacions

per despeses de desplaçament, allotjament i manutenció. Aquestes compensacions seran establertes per la Junta Directiva a proposta de la Comissió Esportiva.

No existeix cap mena de relació laboral entre els àrbitres i la FCPP.

 

2.7 NOMBRE MÀXIM D’ÀRBITRES

No existeix un nombre màxim d’àrbitres. A través del Comitè d’Àrbitres, la FCPP establirà el nombre d’àrbitres en actiu suficients per atendre les necessitats i complir degudament les seves tasques.

 

3         PROVES ARBITRABLES

 

3.1 DEFINICIÓ

Són totes aquelles proves oficials i aquelles que designi la FCPP.

 

3.2  ASSIGNACIÓ D’ÀRBITRES PER LES PROVES

Les proves designades per arbitrar seran arbitrades per àrbitres de Pitch & Putt, assignats pel Comitè d’Àrbitres.

El nombre d’àrbitres en una prova serà designat per la Comissió Esportiva de la FCPP.

 

3.3 ÀRBITRE PRINCIPAL

És la persona que té la responsabilitat d’organitzar, coordinar i dur a terme l’arbitratge d’una prova en què hi ha més d’un àrbitre designat.

 

3.4 INFORMES DELS ARBITRATGES

Tots els àrbitres faran un informe, degudament complimentat, de les proves que arbitrin i serà enviat a la Comissió Esportiva de la FCPP per a la seva inspecció i verificació.

El Comitè d’Àrbitres podrà realitzar un historial de cada àrbitre amb aquests documents.

 

4       – ASSAMBLEA I COMITÈ D`ÀRBITRES

 

4.1 ASSAMBLEA D’ÀRBITRES

L’Assemblea d’Àrbitres està formada per tots els arbitres de la FCPP. Cada 4 anys, els seus membres escolliran per majoria simple als que formaran el Comitè d’Àrbitres.

 

4.2 COMITÈ D’ÀRBITRES

El Comitè d’Àrbitres està integrat per un mínim de 3 i un màxim de 7 àrbitres, escollits per l’Assemblea d’Àrbitres. El President –que haurà d’esser membre del Comité- serà nomenat per la Junta Directiva de la FCPP a proposta del Comité d’Arbitresuna vegada escoltat el parer de la Comissió Esportiva. Un cop aprovat definitivament el president, aquest nombrarà a un vicepresident i a un secretari, de entre la resta dels membres del Comitè. Els membres que restin seran vocals.

La Junta Directiva, a proposta de la Comissió Esportiva i previaconsulta al Comité podrà destituir al President.

 

 

4.3 FUNCIONS DEL COMITÈ

-     Assignació d’àrbitres per a les proves.

-        Règim de substitucions dels àrbitres, quan, per força major, un àrbitre no pugui assistir a una prova assignada.

-        Organització, control i seguiment dels arbitratges (presència, conducta, informes, etc ..)

-        Preparació, administració i control dels equips tècnics i mitjans necessaris per arbitrar.

-        Resolució, en primera instància, de qualsevol conflicte que pugui succeir a un àrbitre mentrestant realitza les seves funcions.

-        Organitzar els cursos de formació per nous àrbitres.

-        Designar i presidir el tribunal examinador de les proves teòriques.

-        L’assignació de les pràctiques dels futurs àrbitres, un cop superades les proves teòriques.

-        L’assignació d’àrbitres tutors per qualificar les pràctiques dels futurs àrbitres.

-        Proposar com a àrbitres a la Comissió Esportiva les persones que hagin aprovat l’examen teòric i realitzat correctament les pràctiques exigides.

-        Organitzar i desenvolupar sessions periòdiques de formació i perfeccionament pels àrbitres en actiu, especialment els anys en què hi hagi modificacions en les regles.

-        Exercir de Comissió Disciplinaria sobre els seus components, sempre amb l’aprovació de la Comissió Esportiva.

-        Convocar l’Assemblea d’Àrbitres com a mínim de forma anual i anunciant aquesta convocatòria amb 15 dies d’antelació com a mínim.

-        Nombrar un Comitè d’Urgència format pel President del Comitè d’Àrbitres i dos persones més.

Correspon a la Comissió Esportiva i a la Junta Directiva de la FCPP el dret de supervisar i controlar la tasca del Comitè d’Àrbitres.

 

4.4 REUNIONS DEL COMITÈ

El Comitè es reunirà com a mínim trimestralment per solucionar les qüestions pròpies. Independentment, es reunirà tants cops com el seu President o 1/3 dels seus membres ho demanin convocant aquestes reunions amb una antelació mínima d’una setmana.

A les reunions del Comitè es designarà l’assignació d’àrbitres a les proves que tinguin que ser arbitrades.

 

4.5 VOTACIONS I DECISIONS DEL COMITÈ

Els acords sobre les qüestions a tractar necessitaran d’una majoria simple dels presents per ser aprovats. En cas d’empat, el President tindrà un vot de qualitat.

Quan el tema a tractar sigui referent a un integrant del Comitè, aquest no podrà estar present en el moment de la votació, que serà obligatòriament secreta.

 

4.6 ACTES I ARXIUS DEL COMITÈ

El Secretari redactarà de cada reunió una breu acta amb els punts tractats i la seva resolució. Aquesta acta serà signada pel President i pel Vicepresident.

Totes les actes es guardaran en un arxivador reservat expressament pel Comitè d’Àrbitres, a la Secretaria de la FCPP i se’n farà còpia pel President i el Secretari de la Comissió Esportiva de la FCPP.

4.7 PRESSUPOST DEL COMITÈ

Les despeses derivades de les actuacions del Comitè hauran d’esser aprovades i eventualment assumides per la FCPP.

 

4.8 DESPATX ORDINARI DEL COMITÈ

El President del Comitè despatxarà directament amb el President de la Comissió Esportiva i informarà del funcionament del mateix.

El president del Comitè serà l’encarregat d´ informar als altres membres del Comitè de les

decisions preses per la Comissió Esportiva.

El President de la Comissió Esportiva podrà assistir, per iniciativa pròpia o per petició del President del Comitè, a les reunions del Comitè d’Àrbitres, el mateix dret tindrà el President de la FCPP.

Si, per causa de força major, el President no pogués assistir a la reunió, actuaria com a tal el Vicepresident.

 

4.9 EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Quan algun dels àrbitres de Pitch & Putt cometi una falta durant el desenvolupament de les seves funcions, el President del Comitè convocarà una reunió extraordinària per tractar el tema.

Un cop escoltades totes les al·legacions de les parts implicades, es resoldrà el conflicte amb una votació, que serà obligatòriament secreta i sense estar-hi present l’àrbitre afectat.

Si la resolució no fos el sobreseïment o una simple crida d’atenció, s` informarà de la resolució a la Comissió Esportiva per a la seva aprovació, la qual cosa és un requisit indispensable per què aquesta sigui efectiva i ferma.

 

4.10 ASPECTES NO CONTEMPLATS

Qualsevol aspecte d’una situació o conflicte no contemplat en aquest reglament, el Comitè l’exposarà a la Comissió Esportiva per tal que prèvia consulta a la Junta Directiva prengui una primera decisió.

En cas de discrepància, i en segona instància, es podrà recórrer a la Junta Directiva de la FCPP, la decisió de la qual serà irrevocable.

 

4.11 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

Qualsevol dels membres del Comitè pot proposar la modificació del present Reglament. Abans de poder ser presentada a la Comissió Esportiva, la proposta haurà de ser aprovada com a mínim per 2/3 dels membres del Comitè en la votació. La modificació serà efectiva un cop aprovada per la Comissió Esportiva i refrendada per la Junta Directiva.

La Junta Directiva, escoltada la Comissió Esportiva, té en tot moment el dret de modificar aquest Reglament. Com en altres casos la aprovació definitiva correspon a la Assemblea.

 

4.12 ENTRADA EN VIGOR

El present reglament entrarà en vigor quan sigui aprovat per l’Assemblea General de la FCPP, a proposta de la Junta Directiva.

 

 

Aprovat per Assemblea ACPP i FCPP el 27 de març de 2007.

 

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC